Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực hàng hải giai đoạn đến năm 2020

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 4928/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực hàng hải giai đoạn đến năm 2020.

Theo đó, quan điểm của Đề án là tái cơ cấu đầu tư công kết hợp huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải; Phát triển mạnh vận tải biển, chú trọng khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của đất nước, tạo sự cân đối giữa vận tải biển với các phương thức vận tải khác, hiệu quả, cạnh tranh...

Đề án xây dựng mục tiêu phát triển vận tải biển, nâng thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu lên 25-30%, đến năm 2020, thị phần vận chuyển hàng hóa là 21.25%, vận tải hành khách là 0.07% so với khối lượng vận tải toàn ngành giao thông vận tải.

Tổng trọng tải đội tàu là 6.8-7.5 triệu DWT, trong đó tàu chở hàng khô là 4.72-5.21 triệu DWT, tàu chở hàng lỏng 1.44-1.58 triệu DWT, tàu chở container 0.68-0.72 triệu DWT, trẻ hóa đội tàu biển VN đến năm 2020 đạt độ tuổi bình quân 12 năm.

Đề án đã đề ra một số giải pháp và cơ chế chính sách chủ yếu như: Đổi mới thể chế, chính sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực hàng hải; Nâng cao chất lượng công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư; Khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài ngân sách; Khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp hàng hải; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hàng hải; Phát triển nguồn nhân lực; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; Tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường; Giải pháp đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý và phân cấp quản lý của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Theo vietstock

0 nhận xét:

Đăng nhận xét